Много изисквания за наемане на маломерни имоти в община Банско

Желаещите да наемат маломерени имоти от Общинския поземлен фонд трябва да подадат заявление по образец до кмета на община Банско. За всяко землище се попълва отделно заявление. Всеки кандидат може да заяви един или няколко земеделски имота като посочва номера му (номерата им) съгласно одобрените списъци на маломерните имоти.   Към заявлението  безимотните  кандидати прилагат Декларация, че не притежават земеделска земя, не им се  възстановява право на собственост върху зема по ЗСПЗЗ, пряко или по наследство, и че за неверни данни носят отговорност по реда на чл.313 от Наказателния кодекс и копие от документ за самоличност.

Малоимотните кандидати прилагат решение от Общинската служба по земеделие, както и декларация, че не притежават други земи в страната. На безимотни кандидати  не се допуска да се отдава повече от 5 декара земя под наем. Малоимотни кандидати могат да получат под наем такава площ земя, която заедно с площта на собствената им земя не трябва да надвишава 5 дка.

Малоимотните и безимотни кандидати могат да заявят  маломерни имоти само в землището на населеното място по местоживеене.

След задоволяване нуждите на безимотните и малоимотните кандидати останалите маломерни имоти се отдават под наем на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани или производители от община Банско. При постъпване на две или повече заявления за ползване на един и същ имот се провежда тръжна процедура.

Кандидатите, желаещи  да наемат маломерни имоти, не бива да имат задължения към общинската хазна.

Оставете Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.